14 stycznia wychowankowie Placówki wzięli udział w II Powiatowym Przeglądzie Widowisk Jasełkowych „Noc Cudu” w Jaśkowicach. Organizatorami konkursu była Szkoła Podstawowa nr 2 w Orzeszu, Miejski Ośrodek Kultury oraz powiat mikołowski. Celem spotkania było kultywowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. W przeglądzie wzięły udział grupy szkolne i organizacje działające na terenie powiatu mikołowskiego. Wychowankowie naszej Placówki zaprezentowali jasełka zatytułowane „Noc jakich wiele” poruszające problematykę współczesnego życia. Sce­na po­szu­ki­wa­nia noc­le­gu przez Ma­ry­ję i Jó­ze­fa zo­sta­ła prze­nie­sio­na do ak­tu­al­nych cza­sów. W swej po­dró­ży Świę­ta Ro­dzi­na zna­la­zła się na bo­isku spor­to­wym,  na dys­ko­te­ce i w ho­te­lu. Nie­ste­ty nie od­na­la­zła tam pomocy. W dal­szej wę­drów­ce Ma­ry­ja i Jó­zef  spo­tka­li jed­nak do­brych lu­dzi, któ­rzy im po­mo­gli, a okazali się nimi ludzie bezdomni. Gdy zna­la­zło się miej­sce w ludz­kich ser­cach Pan Je­zus znów się na­ro­dził. Mło­dzi ak­to­rzy swym wy­stę­pem utwier­dzi­li nas w prze­ko­na­niu, że war­to oka­zy­wać ser­ce  dru­gie­mu czło­wie­ko­wi. 

Goście

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisaj imieniny obchodzą: Elżbieta, Seweryn, Paweł

Szukaj