REGULAMIN PLACÓWKI  WSPARCIA DZIENNEGO „PRZYSTAŃ” 
W ORZESZU

§ 1.

I. Część ogólna:

1.Placówka Wsparcia Dziennego „Przystań” w Orzeszu jest jednostką budżetową działającą jako jednostka organizacyjna miasta Orzesze.
2.Siedziba Placówki znajduje się w Orzeszu przy ul. św. Wawrzyńca 23.
3.Terenem działania jest miasto Orzesze.
4.Placówka używa pieczęci podłużnej z nazwą Placówki w pełnym brzmieniu.

§ 2.

II. Cele i działania:

1.Prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej.
2. Łagodzenie niedostatków wychowawczych i eliminowanie zaburzeń zachowań.
3.Poprawa społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami, w szczególności problemem alkoholowym.
4.Zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla zdrowia
(w szczególności uzależnieniom i przemocy) oraz promowanie zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży.
5.Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych (akceptacji, bezpieczeństwa, zaufania).
6. Rozwijanie zdolności i zainteresowań wychowanków.
7.Stała praca z rodziną dziecka.
8. Prowadzenie indywidualnego poradnictwa pedagogicznego.
9. Organizowanie cyklicznych spotkań z rodzicami dziecka.
10.Organizowanie prelekcji i spotkań tematycznych, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb.

§ 3.

III. Zadania Placówki:

1.Opieka po zajęciach szkolnych i pomoc w nauce.
2.Organizacja czasu wolnego; rozwój zainteresowań, organizacja zabaw, zajęć sportowych, plastycznych, informatycznych  i innych w miarę potrzeb i możliwości.
3.Organizacja zajęć kulturalnych, gier, wycieczek, imprez okolicznościowych itp.
4.Prowadzenie indywidualnych programów pracy, realizowanych podczas zajęć grupowych lub w kontakcie indywidualnym.
5.Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych
i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny.
6.Współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie organizowania pomocy socjalnej.
7.Diagnozowanie potrzeb i problemów dzieci i ich rodzin; współpraca z rodzicami, opiekunami i wychowawcami.
8. Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz dzieci, w tym między innymi:
a) Sądem Rejonowym,
b) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
c) Komendą Powiatową Policji,
d) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
e) Szkołą.
9. Zapewnienie materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć.

§ 4.

1.Placówka może organizować imprezy środowiskowe, zajęcia profilaktyczne i edukacyjne.
2.W okresie wakacji letnich i ferii zimowych zajęcia prowadzone w Placówce mogą być realizowane w formie półkolonii, kolonii, obozów, wycieczek, wyjazdów i wyjść.

§ 5.

IV. Organizacja pracy placówki i jej wyposażenie:

1.Placówka jest wyposażona w podstawowy sprzęt i materiały umożliwiające realizację zadań opiekuńczo – wychowawczych.
2.Placówka posiada 28 miejsc,
3.Przyjmuje dzieci i młodzież bez skierowania,
4. Wychowanków do Placówki przyjmuje się:
- na ich prośbę,
- na prośbę rodziców (opiekunów prawnych)
- na wniosek szkół, pogotowia opiekuńczego, sądu oraz osób prawnych lub fizycznych, którzy stwierdzą potrzebę udzielenia pomocy przez taką Placówkę.
5. O przyjęciu  do Placówki rozstrzyga Kierownik.
6.Placówka prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży bezpłatnie,
7.Placówka funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze w godz. od 14.oo do 18.,
a w dni wolne od nauki szkolnej w godz. od 10.oo do 14.oo.
8.Czas pracy Placówki dostosowany jest do potrzeb dzieci i rodziców.
9.Dzieci przebywające w Placówce mogą tworzyć samorząd. Organizację samorządu określa regulamin uchwalony przez dzieci przebywające w placówce. Opiekuna samorządu wybierają dzieci spośród pracowników zatrudnionych w Placówce. Samorząd może przedstawiać Kierownikowi Placówki wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Placówki.
10. Liczba dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcy w Placówce musi być    odpowiednia do potrzeb dzieci oraz rodzaju prowadzonych zajęć.
11.W czasie odbywających się zajęć liczba dzieci pozostającą pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać więcej niż 15 dzieci .
12. Dzieciom zapewnia się jeden posiłek dziennie w formie podwieczorku.

§ 6.

1.W Placówce działa stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka zwany „zespołem wychowawczym”, który przynajmniej raz w roku dokonuje takiej oceny.
a) zespół wychowawczy dokonuje oceny sytuacji dziecka w celu:
- ustalenia aktualnej sytuacji rodziny dziecka,
- analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną,
- modyfikowania  planów pracy.
b) w skład zespołu wychowawczego wchodzą:
- kierownik Placówki
- wychowawcy kierujący procesem wychowawczym dziecka
- w razie szczególnych potrzeb na posiedzenie zespołu wychowawczego mogą być zaproszone inne osoby np.: psycholog, pracownik socjalny.

§ 7.

1.Wychowanek ma prawo do:
-właściwie zorganizowanej opieki,
-życzliwego traktowania z poszanowaniem jego godności i osobowości,
-opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w Placówce oraz poza jej terenem.
2.Wychowanek jest zobowiązany w szczególności do:
- współpracy w procesie wychowania,
- przestrzegania zasad i kultury współżycia społecznego,
- pomagania słabszym,
- dbania o wspólne dobro, ład i porządek, uczestniczenie w procesach porządkowych
   i zajęciach samoobsługowych,
 - ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie.
3.Placówka jest nieczynna w dni ustawowo wolne.
4.Za ewentualną pracę w sobotę lub niedzielę pracownik ma odbiór godzin w tygodniu następnym.

§ 8.

1. Placówką kieruje kierownik
2. W przypadku nieobecności kierownika Placówką kieruje osoba wyznaczona przez niego.
3. W Placówce zatrudnia się pracowników pedagogicznych, ekonomiczno-administracyjnych i obsługi.
4.Zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności określają indywidualne zakresy czynności ustalone przez Kierownika Placówki.
5.Zasady zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników Placówki określają odrębne przepisy. 

§ 9.

Do zadań Kierownika należy w szczególności:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Placówki,
2. Reprezentowanie Placówki na zewnątrz.
3.Sprawowanie nadzoru nad pracą wychowawców oraz pozostałych pracowników zatrudnionych w Placówce,
4. Diagnozowanie potrzeb i problemów dzieci i ich rodzin,
5. Organizowanie przyjęć dzieci do Placówki,
6. Badanie zasadności pobytu dziecka w Placówce,
7. Czuwanie nad:
a) przestrzeganiem standardów usług opiekuńczo – wychowawczych,
b) przestrzeganiem w Placówce praw dziecka,
8. Zatwierdzanie planu pracy Placówki i czuwanie nad jego realizacją.
9. Prowadzenie dokumentacji związanej z merytoryczną i finansową działalnością Placówki,
10.Odpowiedzialność za powierzone mienie i dbałość o jego właściwe wykorzystanie.
11.Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników i wychowanków zasad i przepisów bhp
i przeciwpożarowych.

§ 10.

Do zadań wychowawcy należy w szczególności:
1. Kierowanie procesem wychowawczym dzieci.
2. Pomoc w odrabianiu lekcji.
3. Organizowanie czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań wychowanków.
4. Organizowanie zajęć kulturalnych, gier, wycieczek, imprez okolicznościowych itp.
5. Prowadzenie zajęć profilaktycznych, kompensacyjnych, sportowych, plastycznych itp. wg. planów pracy.
6.Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych
i osobistych w oparciu o diagnozę indywidualną dziecka i jego rodziny.
7. Udział w pracach Stałego Zespołu.
8. Wykonywanie pracy zgodnie z zakesem czynności ustalone przez kierownika.

§ 11.

Pracownicy merytoryczni Placówki mają obowiązek:
1. Wzbogacać warsztat pracy poprzez doskonalenie swoich umiejętności specjalistycznych.
2. Uczestniczyć w szkoleniach.
3. Udzielać pomocy wychowankom w eliminowaniu ich niepowodzeń osobistych, szkolnych
i rodzinnych.
4. Stymulować rozwój psychofizyczny wychowanków.
5. Stwarzać warunki do ujawniania pozytywnych cech charakteru wychowanków.
6. Informować rodziców i opiekunów o postępach w rozwoju psychospołecznym i efektach pracy z dzieckiem.
7.Współpracować z rodziną dziecka i udzielać rodzicom (opiekunom) pomocy w opiece i wychowaniu nad dzieckiem.
8.Pracownicy merytoryczni są odpowiedzialni za jakość pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci.

§ 12.

IV. Wolontariat.

1.Działalność Placówki może być uzupełniona wykonywaniem przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy, których celem jest:
- rozszerzenie zakresu opieki nad dzieckiem,
- wsparcie pracy wychowawców.
2. Wolontariuszem w Placówce może być osoba:
-  nie karana,
- poinformowana przez Kierownika Placówki o specyfice pracy i zachowaniu tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w tej Placówce,
3. Wolontariusz wykonuje świadczenia pod nadzorem Kierownika Placówki lub wyznaczonego przez niego wychowawcę.
4. Wolontariusz zawiera porozumienie z Kierownikiem Placówki Wsparcia Dziennego „Przystań”, które określa:
- zakres, sposób i czas wykonywania świadczeń,
- zobowiązanie do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących Placówki,
- postanowienie o możliwości jego rozwiązania.
5. Na prośbę wolontariusza Kierownik Placówki wydaje mu pisemną opinię o wykonywaniu świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na rzecz tej Placówki.

§ 13.

V. Dokumentacja.

W Placówce prowadzona jest dokumentacja związaną z działalnością dotycząca:
1. Wychowanków, a w szczególności:
a) rejestr wychowanków Placówki,
b) kartę pobytu, która zawiera uzupełnianą co m-c informację o znaczących dla dziecka wydarzeniach, w tym o postępach w nauce szkolnej i aktualnej ocenie sytuacji dziecka,
c) dzienniki zajęć,
d)zeszyt współpracy z rodziną dziecka,
e) kronikę,
2. Funkcjonowania Placówki, a w szczególności:
a) regulaminy, zarządzenia, protokoły,
b) roczny plan pracy,
c) miesięczne plany pracy wychowawców,
d) sprawozdania z działalności Placówki,
e) pełna dokumentacja księgowości.

§ 14.

VI. Postanowienia końcowe.
 

1. Regulamin Organizacyjny Placówki zatwierdza Burmistrz Miasta.
2.Z treścią regulaminu zostają zapoznani pracownicy i wychowankowie Placówki.

 

Goście

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisaj imieniny obchodzą: Tatiana, Paweł, Miłosz

Szukaj