STATUT
PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO „PRZYSTAŃ” W ORZESZU


Przepisy ogólne

§ 1

1. Placówka Wsparcia Dziennego „Przystań” w Orzeszu jest jednostką budżetową działającą jako jednostka organizacyjna miasta Orzesze.
2. Siedziba Placówki znajduje się w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 23.

§ 2

Placówka prowadzi działalność:
1. Na podstawie art. 41. ust. 1 pkt. 3 ustawy z dn. 26 października 1982r. o wychowaniu do trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r.
Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).
2. Na podstawie art. 228 pkt 1. ustawy z dn. 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz.887).
3. Na podstawieart. 18 ust 2 pkt 9h ustawy z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
4. niniejszego statutu.
5. innych właściwych przepisów prawa.

§ 3

1. Pełna nazwa Placówki brzmi: Placówka Wsparcia Dziennego „Przystań”w Orzeszu.
2. Placówka może używać nazwy skróconej w brzmieniu: PWDP
3. Placówka używa pieczęci zgodnie z nazwą Placówki w pełnym brzmieniu.


§ 4

Obszarem działania Placówki jest teren Gminy Miejskiej Orzesze.

§ 5

Nadzór nad działalnością Placówki sprawuje burmistrz Miasta Orzesze.

§ 6

Placówka jest placówką wsparcia dziennego świadczącą pomoc w nauce, opiekę i wychowanie, rozwój zainteresowań skierowane na dziecko i jego rodzinę.

§ 7

W celu realizacji zadań statutowych Placówka współdziała z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Orzeszu, sądem, prokuraturą, pracownikami służby zdrowia, organizacjami pozarządowymi.

Cele i zadania Placówki

§ 8

1. Placówka Wsparcia Dziennego „Przystań” w Orzeszu jest jednostką organizacyjną Gminy Orzesze o charakterze placówki wsparcia dziennego, powołaną do realizacji zadań Gminy wynikających z ustawy z dn. 26 października 1982r. o wychowaniu do trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2. Placówka realizuje zadania, o których mowa w ust 1, w zakresie pracy z rodziną oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka pochodzącego z rodziny z problemem alkoholowym.
3. Zakres działań Placówki obejmuje:
a) pomoc w opiece i wychowaniu dziecka realizowaną w szczególności poprzez:
- prowadzenie zajęć o charakterze profilaktycznym, korekcyjnym
- pracę z dzieckiem w ramach prowadzonych zajęć wychowawczych
- wspieranie i rozwiązywanie kryzysów szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych,
- rozwijanie zainteresowań, organizowanie czasu wolnego
- pomoc dziecku w procesie edukacji
- współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.
b) pracę z rodziną realizowaną w szczególności poprzez:
- prowadzenie poradnictwa pedagogicznego
- organizowanie cyklicznych spotkań
- organizowanie prelekcji i spotkań tematycznych, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb.


Organizacja Placówki

§ 9

Pracą Placówki kieruje kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta.

§ 10

Kierownik Placówki w szczególności:
1. Zarządza Placówka, kieruje jej działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
2. Sprawuje nadzór nad majątkiem Placówki,
3. Tworzy warunki do realizacji przez Placówkę zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystywanie,
4. Organizuje we właściwy sposób pracę pracowników.

§ 11

Kierownik działa zgodnie z przepisami prawa, decyzje podejmuje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

§ 12

Kierownik Placówki jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy wobec zatrudnionych w niej pracowników, w szczególności zatrudnienia i zwolnienia pracowników Placówki oraz jest ich przełożonym służbowym.

§  13

1. Kierownik Placówki jednoosobowo podejmuje czynności prawne z zakresu zarządu powierzonej mu części mienia komunalnego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza miasta.
2. W celu realizacji zadań statutowych Kierownik Placówki jest uprawniony do podejmowania decyzji w formie zarządzeń , regulaminów i instrukcji.

§  14

1. Szczegółową organizację Placówki określa jej regulamin opracowany przez kierownika Placówki.
2. Regulamin organizacyjny podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Orzesze.

§  15

Placówka funkcjonuje przez cały rok w wyznaczonych godzinach.

§  16

1. Pobyt dziecka w Placówce jest nieodpłatny.
2. Pobyt dziecka w Placówce jest dobrowolny, chyba, że do Placówki skieruje sąd.

§  17

1. W Placówce zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi.
2. Zasady zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników Placówki określają odrębne przepisy.
3. Zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności określają indywidualne zakresy czynności ustalone przez Kierownika Placówki.

Gospodarka finansowa Placówki

§  18

Placówka prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych.

§  19

Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków zatwierdzony przez Burmistrza Miasta w oparciu o uchwalony budżet miasta.

§ 20

Placówka prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Postanowienia końcowe

§  21

Statut Placówce nadaje Rada Miejska w Orzeszu. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jej nadania.

§  22

Łączenia, przekształcenia i likwidacji Placówki dokonuje Rada Miejska w Orzeszu.

 

Goście

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisaj imieniny obchodzą: Tatiana, Paweł, Miłosz

Szukaj