Program profilaktyczny

Placówki Wsparcia Dziennego

„Przystań” w Orzeszu.

 

„Mój świat wartości”

 

Zadania i problemy Placówki

 

Placówka Wsparcia Dziennego „Przystań” w Orzeszu liczy 28 wychowanków i swoją działalnością pomaga dzieciom przede wszystkim w pokonywaniu trudności szkolnych i organizowaniu wolnego czasu.  Dzieci pochodzące ze środowisk dysfunkcyjnych należą do tzw. grupy o podwyższonym ryzyku. Zwiększa to prawdopodobieństwo pojawienia się trudności wychowawczych, niedostosowania społecznego oraz demoralizacji i konfliktu z prawem. Ponadto dzieci z tych środowisk często mają problemy szkolne, wynikające z ich bezradności, zagubienia i braku zapewnionego bezpieczeństwa. Dzieci z rodzin zagrożonych tak, jak wszystkie dzieci potrzebują zrozumienia i miłości, a ponadto wymagają szczególnego wsparcia i pomocy w rozwiązaniu ich problemów. Wychowanie w Placówce ma na celu przygotowanie wychowanków do właściwego i pełnego udziału w życiu społecznym na miarę ich indywidualnych możliwości.

Zadania wychowawcze w Placówce są realizowane w oparciu o wychowanków, rodzinę, opiekunów prawnych oraz szkołę. Głównym zadanie naszej Placówki, niemal priorytetem jest działalność profilaktyczna rozumiana jako postępowanie służące ochronie przed zagrożeniami. Uczucie zagubienia i utrata pewności siebie zwiększają podatność na zachowania ryzykowne.

 

 

Czynnikami sprzyjającymi podejmowaniu zachowań problemowych są:

 

czynniki ryzyka związane z jednostką

czynniki ryzyka związane z rodziną

czynniki ryzyka związane z grupa rówieśniczą

czynniki ryzyka związane ze szkołą

czynniki ryzyka związane z lokalną społecznością

· nieadekwatna ekspresja gniewu

· nadmierna agresywność

· aprobata osób znaczących dla zachowań problemowych

· podatność na wpływy rówieśnicze

· niska samoocena

 

· brak dojrzałych więzi w rodzinie

· niekonsekwentna lub nieskuteczna dyscyplina w rodzinie

· rodzicielskie wzorce zachowań dysfunkcjonalnych

 

· postawy akceptujące wobec zachowań problemowych

· zorientowanie na rówieśników

· negatywna presja rówieśnicza

 

· brak więzi nauczycieli z uczniami

· brak współpracy z rodzicami

· przerzucanie odpowiedzialności na uczniów

· kryzys wartości w życiu społecznym

· bezrobocie,

pasywność obywatelska

· brak więzi międzyludzkich

 

Założenia programu

Program został opracowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich wychowanków Placówki. Przeznaczony jest dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych demoralizacją, wykluczeniem społecznym, uzależnieniami, wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. Niestabilna sytuacja domowa powoduje, ze dzieci te szczególnie narażone są na niebezpieczeństwa, są bardziej podatne na uzależnienia, agresję oraz zachowania poza normami społecznymi Program ten dąży do budowania prawidłowych relacji z dorosłymi i rówieśnikami, właściwego stosunku do nauki i szkoły, niwelowania stresu, uzupełnienia braków, zwiększenia poczucia własnej wartości, poznania umiejętności prawidłowego rozwiązywania konfliktów oraz unikania zagrożeń.

Uczestniczenie w tym programie wpłynie na poprawę samooceny wychowanków, pomoże im bliżej poznać i zrozumieć samych siebie, pomoże rozwijać i wspierać mocne strony, nauczy asertywności, umiejętności dokonywania prawidłowych wyborów szacunku do samego siebie oraz otaczającego świata.

 

Miejsce, czas trwania i liczba zajęć:

Zajęcia będą odbywały się w budynku Placówki Wsparcia Dziennego „Przystań” w Orzeszu” Istnieje pewna dowolność czasowa realizacji programu, ze wskazaniem na zajęcia odbywające się dwa razy w tygodniu po 45 minut każde.

 

Uczestnicy:

Uczestnikami zajęć profilaktycznych są dzieci pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych w wieku od 6 do16 lat podzielone na odpowiednie grupy wiekowe.

 

Realizatorzy i osoby wspierające:

Wychowawcy Placówki, pedagodzy, wychowawcy szkolni, policja, pracownicy socjalni, kuratorzy.

 

 

Cele programu

Zasadniczym celem programu jest eliminacja zachowań ryzykownych młodzieży oraz promowanie trybu życia zapewniającego zdrowie psychiczne i bezpieczeństwo w dorastaniu do odpowiedzialnego życia bez nałogów, zgodnego z przyjętymi w społeczeństwie zasadami, normami , wartościami.

 

 

Cele ogólne
 •  eliminowanie zachowań agresywnych
 • efektywne współdziałanie dzieci w grupie
 • wzmacnianie więzi rodzinnych
 • wyrabianie postaw asertywnych
 • wypracowanie akceptowanych przez środowisko norm zachowań.

 

Cele szczegółowe
 •  wzmocnienie pozytywnego obrazu samego siebie i własnej samooceny
 • kształcenie umiejętności, rozwiązywanie konfliktów oraz radzenia sobie w  trudnych sytuacjach
 • poszerzanie wiedzy o szkodliwości alkoholu, papierosów i narkotyków i ich negatywnym wpływie na organizm człowieka
 • przeciwdziałanie i redukowanie przemocy w szkole i w domu
 • wzmacnianie przyjaznych więzi międzyludzkich w relacjach dziecko-rodzic, dziecko-nauczyciel, dziecko-dziecko
 • wyrabianie umiejętności rozwiązywania konfliktów baz uciekania się do środków uzależniających
 • wyrabianie umiejętności organizacji czasu wolnego baz używek i przemocy
 • wyrabianie nawyku troski i poszanowania mienia własnego jak i innych
 • wyrabianie umiejętności podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji

 

 

Metody i formy realizacji programu

 Zajęcia mają charakter warsztatów. Dominują aktywne formy pracy :

 • drama, odgrywanie scenek - pozwolą bardziej świadomie doświadczyć i zrozumieć całokształt sytuacji oraz uczucia i myśli innych ludzi. Dzięki nim będą mogli również w bezpiecznych okolicznościach wypróbować nowo nabyte sposoby zachowania.
 •  “burza mózgów” – umożliwi dzielenie się twórczymi, spontanicznymi pomysłami dotyczącymi rozwiązania konkretnego problemu podczas grupowej dyskusji. Pozwala na uzyskanie wielu kreatywnych pomysłów, wyzwala potencjał twórczy, integruje grupę i angażuje wszystkich uczestników.
 • autorefleksja - daje możliwość wyrażenia własnej opinii na określony temat, zapewnia komfort dobrowolności uczestnictwa podczas zajęć
 • pogadanka - wprowadzi uczestników w nową tematykę, ułatwi usystematyzowanie wiedzy oraz jej podsumowanie.
 • praca w grupach, w kręgu – umożliwi kontakt, ułatwi wzajemną komunikację, stworzy możliwość lepszego poznania się i zrozumienia, ułatwi zbudowanie przyjaznej atmosfery, da poczucie bezpieczeństwa i równego statutu wszystkim uczestnikom.
 • technika zdań niedokończonych - pozwala uzyskać wiele ciekawych informacji, daje możliwość lepszego poznania siebie nawzajem, pozwala im dostrzec podobieństwa i różnice miedzy sobą
 • gry, zabawy, zajęcia plastyczne, konkursy - dają szansę na wypróbowanie nowo zdobytych umiejętności w praktyce

 

Ważnym elementem zajęć jest ich podsumowanie, stanowi ono dla prowadzącego

ocenę realizacji celów pracy oraz wskazówkę do dalszych działań.

 

Spodziewane efekty po zrealizowaniu programu

 

W wyniku realizacji programu wychowankowie będą:

 • w sposób świadomy dokonywać właściwego wyboru pamiętając o szkodliwości alkoholu, paleniu papierosów oraz zażywania narkotyków, które mają negatywny wpływ na ich zdrowie.
 • w kontrolowany sposób eliminować zachowania agresywne, rozwiązywać konflikty pokojowo.
 • współpracować w grupie rówieśniczej i poprawnie się między sobą komunikować
 • dostrzegać swoje zalety ale również wady i złe strony oraz będą próbować je eliminować
 • czuć się bardziej emocjonalnie związane z rodziną, pamiętają o rodzinnych świętach
  i tradycjach
 • spędzać wolny czas w sposób kreatywny i bezpieczny

 

 Harmonogram działań

 Konstrukcja programu zakłada współistnienie treści wychowawczych i profilaktycznych równolegle realizowanych. Wyznaczone zadania mają na celu zapobieganie uwalniania się czynników ryzyka i eksponowanie oraz wzmacnianie czynników chroniących.

 

Tematyka programu została zawarta w następujących blokach:

 

 1. Samopoznanie
 2. Postawy asertywne
 3. Eliminowanie zachowań agresywnych
 4. Wzmacnianie więzi rodzinnych
 5. Umiejętność radzenia sobie ze stresem, z sytuacją konfliktową
 6. Rozwijanie zainteresowań w celu zagospodarowania czasu wolnego, promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia
 7. Integracja z grupą rówieśniczą i środowiskiem zewnętrznym, kształtowanie tolerancji  wobec drugiego człowieka
 8. Unikanie współczesnych zagrożeń – profilaktyka
 9.  

 

Blok tematyczny

Zadania

Działania

 

     Samopoznanie

 

–        Wdrażanie do samopoznania i samooceny,

–        Poznanie swoich mocnych stron,

–        Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie.

–        Prezentowanie się na tle grupy

–        Przełamanie bariery nieśmiałości.

 

–        Ćwiczenia pozytywnego myślenia

–        Metody pracy: niedokończone zdania, burza mózgów, pogadanka

–        Cykl zajęć „O sobie samym”, „Moje mocne strony”, „Jestem wyjątkowy”,  „Jestem wartościowym człowiekiem”

–        „Każdy z nas ma talent” - prezentacja talentów

–        Autoprezentacja, dokonywanie samooceny – poczucie własnej wartości

–        Indywidualne podejście do każdego wychowanka

–        Wyrównywanie braków edukacyjnych

–        Dostrzeganie postępów i wysiłku każdego dziecka

–        Rozwijanie zainteresowań

–        Spotkania z psychologiem

–        Zabawy integracyjne

 

 

Postawy asertywne

 

–        Kształtowanie postaw asertywnych

–        Doskonalenie umiejętności odróżniania zachowań asertywnych od agresywnych i uległych

–        Ćwiczenie umiejętności bycia asertywnym.

–        Uświadomienie mechanizmu nacisku grupowego i uczenie się mówienia „nie”.

–        Rozwój osobisty i rozwój samoświadomości.

 

 

 

–        Przeprowadzenie cyklu spotkań poświęconych   uświadomieniu konieczności kształtowania w sobie

    postaw asertywnych

–        Metody pracy: drama, odgrywanie scenek, praca w grupach

–        Ćwiczenie asertywności

–        Testy sprawdzające poziom asertywności wśród wychowanków

–        Projekcje filmów o tematyce zachowań asertywnych

 

 

Eliminowanie

zachowań agresywnych

 

–        Uświadomienie zagrożeń płynących z przemocy i agresji

–        Poznawanie podstawowych przyczyn agresji

–        Stopniowe eliminowanie aktów agresji fizycznej i psychicznej

–        Nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

–        Poznanie metod pozwalających na konstruktywne rozwiązywanie problemów

–        Zwiększenie dobrego samopoczucia

–        Polepszenie atmosfery interpersonalnej

–        Wskazanie właściwej drogi w rozwiązywaniu problemów

 

 

 

 

–        Cykl zajęć „Mała, wielka złość” - poznanie technik radzenia sobie z wybuchem złości.

–        Agresja na obrazku

–        Prowadzenie zajęć edukacyjnych i wychowawczych „Kiedy jestem wściekły” - odreagowanie napięć

–        Prawo karne – poznanie przepisów prawa karnego

–        Organizowanie edukacji społeczno – prawnej: Spotkanie z psychologiem, policjantem, kuratorem sądowym – konsekwencje zachowań agresywnych

–        Zorganizowanie Tygodnia w Placówce bez przemocy psychicznej i fizycznej

–        Konkurs na najgrzeczniejszego wychowanka wolnego od agresywnych zachowań

–        Propagowanie zajęć ruchowych eliminujących nadmiar nagromadzonych negatywnych emocji

–        Wychowanie przez pracę (praca na rzecz Placówki, jako rodzaj zadośćuczynienia za wyrządzoną innym szkodę)

–        Zorganizowanie festynu „Stop agresji i przemocy”.

–        Uczestniczenie w szkoleniach dotyczących agresji i przemocy (wychowawcy)

 

Wzmacnianie więzi rodzinnych

 

–        Uświadomienie uczniom roli rodziny w życiu człowieka.

–        Wzmocnienie poczucia więzi z rodziną.

–        Zrozumienie przez uczniów własnego miejsca w rodzinie

–        Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych

–        Nabywanie umiejętności obiektywnego oceniania sytuacji konfliktowych

 

–        Spotkania integracyjne - festyny rodzinne, wspólne wycieczki

–        Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne przeżywanie sukcesów i problemów dziecka

–        Zajęcia plastyczne, mające na celu stworzenie wspólnych prac członków rodziny

–        Zajęcia sportowe uczące „zdrowej” rywalizacji, ale także współpracy pomiędzy członkami rodziny

–        Wystawa prac rodzinnych będąca zwieńczeniem wspólnych spotkań oraz zdjęć przedstawiających pracę dziecka z rodziną.

–        Drama, scenki rodzajowe – Wczuj się w rolę rodzica

–        Cykl zajęć – „Konflikt pokoleń”, „Zrozumieć rodzica”, „Jak rozmawiać z rodzicem” zdobywanie umiejętności przydatnych w komunikowaniu się z rodzicami

 

 

Umiejętność

radzenia sobie

ze stresem,

z sytuacją

konfliktową

–        Pomoc w zrozumieniu istoty i przyczyn stresu

–        Pomoc w poznaniu czynników stresogennych i własnej odporności na stres

–        Zwiększenie samoświadomości na temat czynników wpływających na samopoczucie

–        Rozwijanie koncentracji, zmniejszanie napięcia, wyciszanie

–        Zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem

–        Metody pracy: burza mózgów, praca w grupach, praca indywidualna.

–        Ćwiczenia ruchowe niwelujące stres

–        Ćwiczenie relaksacji poprzez kontrolę oddychania

–        Bajki terapeutyczne – pomagające młodszym dzieciom niwelować sytuacje stresogenne

–        Zajęcia plastyczne

–        Warsztaty z psychologiem

–        Filmy edukacyjne

 

 

Rozwijanie zainteresowań w celu zagospodarowania czasu wolnego, promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia

 

–        Upowszechnienie zainteresowań i ciekawych form indywidualnego spędzania wolnego czasu.

–        Kształcenie tolerancji dla pasji innych

–        Kształcenie umiejętności pracy w grupie.

–        Kształtowanie orientacji w zakresie swoich zainteresowań i umiejętności,

–        Wskazywanie możliwych kierunków rozwoju samego siebie,

–        Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życiu

–        Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zabaw

 

–        Pogadanki: wskazywanie sposobów na kreatywne spędzanie czasu wolnego

– Rozwijanie aktywności ruchowej:

gry zespołowe , zawody

sportowe , wycieczki , zajęcia

w plenerze

–        Organizowanie zajęć rozwijających wrażliwość estetyczną: konkursy

plastyczne, wystawki prac, treningi twórczości

–        Organizowanie okolicznościowych uroczystości

– Udział w imprezach proponowanych przez różne instytucje kulturalne

–        Pomoc w nauce, wyrównywanie braków edukacyjnych

–        Rozwijanie zainteresowań

–        Znalezienie własnego hobby: malarstwo, muzyka, sport, kolekcjonowanie, wycieczki

–        Filmy edukacyjne

–        Nauka pierwszej pomocy

–        Tydzień zdrowej żywności – quizy, plakaty, konkursy i zabawy

 

 

 

 

Integracja z grupą rówieśniczą i środowiskiem zewnętrznym, kształtowanie tolerancji wobec drugiego człowieka

 

–        Nabywanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych z grupą rówieśniczą.

–        Integracja grupy rówieśniczej

–        Wdrażanie do współdziałania w grupie.

–        Kształtowanie umiejętnego wyrażania uczuć.

–        Kształtowanie poczucia własnej wartości i umiejętności wglądu w siebie.

–        Kształtowanie tolerancyjnych postaw wobec innych

 

 

–        Rozmowy indywidualne

–        Prace pomocowe na rzecz innych ośrodków

–        Dzień Babci i Dziadka w DPS

–        Mecz z wychowankami innych Placówek w regionie

–        Organizowanie zajęć integracyjnych,

–        Organizowanie spotkań z zaproszonymi gośćmi – kształtowanie postaw tolerancyjnych

–        Cykl zajęć: „Myśli o Tobie-wyrażamy uczucia, kształtujemy empatię”.

 

Unikanie współczesnych zagrożeń - profilaktyka

 

–        Zapoznanie się z podstawowymi wiadomościami na temat używania i nadużywania środków uzależniających

–        Wdrażanie wychowanków do aktywnego działania na rzecz zdrowia swojego i innych,

–        Dostarczanie informacji o szkodliwości alkoholu i innych substancjach uzależniających

–        Kształtowanie zachowań prozdrowotnych.

–        Budowanie poczucia wpływu i odpowiedzialności za własne zdrowie i czyny.

 

 

–        Pogadanki, rozmowy indywidualne i grupowe

–        Filmy edukacyjne,

–        Utworzenie biblioteczki poświęconej uzależnieniom,

–        Redagowanie gazetki z artykułami związanymi z tematyką uzależnień

–        Zajęcia warsztatowe z policjantem,

psychologiem, pedagogiem szkolnym,

–        Dzień Profilaktyki Uzależnień - 6 grudnia

–        Konkurs plastyczny o w/w tematyce,

–        przygotowanie scenek, referatów przez wychowanków

–        Występy teatrów profilaktycznych.

 

 

Ewaluacja

Ewaluacja czyli ocena efektów realizacji Programu Profilaktycznego nastąpi poprzez:

 • wnikliwą obserwację zachowań uczniów
 • sprawdzanie za pomocą ankiet i kwestionariuszy poziomu wiedzy wychowanków na określony temat
 • bezpośrednie rozmowy z wychowankami - samoocena
 • analizę wytworów wychowanków
 • uzupełniania indywidualnych kart wychowanków, ocena zmian i aktywności
 • wywiad i rozmowy z wychowawcami
 • wymianę uwag i spostrzeżeń między realizatorami programu

Goście

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisaj imieniny obchodzą: Tatiana, Paweł, Miłosz

Szukaj